Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home Oprema Detekcija curenja
Greška
 • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
Oprema za detekciju curenja PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 10 Septembar 2012 09:36


Zna?aj detekcije gubitaka ne može nikada biti prenaglašen. Svi koji su uklju?eni u ovo istraživanje moraju usvojiti metodi?ki pristup u?e?i kako da prepoznaju razli?ite zvukove.

Sofisticirani i visokokvalitetni instrumenti ne mogu sami po sebi dati odgovore na sve probleme.

 Detektori zvuka - geofoni (akvafoni)

  Priprema ure?aja za korištenje

Prije nego se po?ne rad sa geofon-om potrebno je provjeriti da li su baterije ure?aja dovoljno napunjene i da li se sav dodatni pribor (sonde, kablovi i slušalice) nalaze u kutiji sa ure?ajem.  Osim toga operater mora ponijeti sa sobom formular u koji ?e bilježiti podatke sa dnevne detekcije (primjerak formulara se može preuzeti na www.waterloss.com.ba.), olovku i ru?ni GPS ure?aj.

 Princip rada geofona

Osnovni problem otkrivanja zvukova curenja vode predstavlja apsorpcija zvuka u tlu. U zavisnosti od vrste tla, apsorpcija zvuka u tlu iznosi oko 40 dB/m tla. Glinovita tla predstavljaju loš, dok pjeskovita tla predstavljaju dobar medij za prijenos zvuka. Više frekvencije (u koje spada i frekvencija koju proizvodi voda koja curi kroz otvore ili pukotine) se nažalost više apsorbuju u tlu nego niske frekvencije.

Iz navedenog proizlazi da je curenje koje se nalazi na dubini do 1 m može lako locirati, dok je sa pove?anjem dubine lociranje sve teže tako da oko 2 m iznosi gornja granica do koje se može vršiti lociranje osluškivanjem zvuka.

Uspješno lociranje kvarova osluškivanjem zvuka ?e u mnogome ovisiti od materijala i promjera cijevi, vrste tla i njegove zbijenosti, stranih zvukova kao što su vjetar, saobra?aj, gra?evine, mašinerija i sl. tako?er je neophodno da je pritisak u cijevi najmanje 1,5 bara ili viši.

S obzirom da su na terenima koja su predmet ovog dokumenta cjevovodi ne nalaze na velikim dubinama i da je teren pretežno krš koji je generalno dobar provodnik zvuka geofoni su idealan ure?aj za detekciju gubitaka vode.

Osnovni dijelovi geofona su:

 1. Senzor ili prijenosnik sa frekventnim rasponom izme?u 50 i 3000 Hz a ponekada i više,
 2. Kontaktna osnova za senzor (plo?a, šipka, magnet i sl.),
 3. Poja?alo sa ili bez filtra za smanjenje utjecaja vanjskih šumova, i
 4. Slušalice koje su u novije vrijeme isklju?ivo stereo.

Za vrijeme rada sa geofon-om njegov osjetljivi zemni mikrofon prikuplja vibracije izazvane istjecanjem vode iz cijevi, a obi?no su te frekvencije u opsegu 100 do 800 Hz.

Ove vibracije su uglavnom rezultat turbulencije u te?nosti prilikom njenog prolaska kroz pukotinu u cijevi. ?esto se me?utim javljaju i zvukovi nižih frekvencija koji nastaju kao rezultat pomjerana ?estica okolnog tla izazvanog curenjem te?nosti iz cijevi.

Zvuk isticanja vode pod visokim pritiskom sli?i na zaglušuju?u buku i može uklju?ivati povremenu jeku i udarce.

Signal koji registruje mikrofon uvodi se u instrument preko poja?iva?a zvuka koji je kao i filtri za selekciju frekvencija  projektovan da prepozna frekvencije nastale curenjem i minimizira frekvencije koje proizvode koraci, saobra?aj i druge vrste okolnih zvukova. Ipak okolni zvukovi su nekada dominantni u tolikoj mjeri da se detekcija sa akvafon-om (geofon-om) može izvoditi samo u toku no?i ili u vrijeme kada je poznato da ?e uticaj okolnih zvukova biti minimalan.

Kada bi se neki zvuci mogli opisati rije?ima onda bi se moglo re?i ukoliko se ?uje:

 1. “zvižduk” da se obi?no radi o malom kvaru pri “dobrom” pritisku,
 2. “šištanje” da se radi o velikom kvaru pri “dobrom” pritisku,
 3. “udari” da je kvar u blizini,
 4. povremen zvuk predstavlja potrošnju vode kod potroša?a,
 5. “zujanje”, “vrisak” i “zvono” su zvuci koje obi?no proizvode razni transformatori, motori i gasne instalacije,
 6. “klik-klik” je zvuk koji proizvodi rad vodomjera.

 Kontrolna detekcija – pred-lociranje kvara uz pomo? geofona

Za pred-lociranje kvara geofoni posjeduju poseban štapni mikrofon sa širokim frekventnim opsegom koji u zavisnosti od modela može biti izme?u 500 do 3000 Hz. Pred-lociranje napuknu?a obavlja se prisluškivanjem na pristupa?nim mjestima kao što su hidranti ili ventili. Približujemo li se mjestu ošte?enja razina šuma raste, a smanjuje se ako se od tog mjesta udaljujemo. Samo mjesto proboja nalazi se kod najja?e razine šuma. Kada se vrši pred-lociranje na metalnim cijevima korištenjem geofona sa štapnim mikrofonom frekventno podru?je koje treba pokrivati je izme?u 500 i 3000 Hz. Kod ostalih cijevi (PVC, PE, PEHD i AC) frekventno podru?je šuma je izme?u 100 i 700 Hz. 

waterloss012-2012 08 27-171133

 

Intenzitet zvuka oko ventila, hidranta i sl. se pove?ava zbog toga što je otpor te?enju u cijevi na ovim mjestima ve?i pa dolazi do pove?anja pritiska unutar cijevi što izaziva pojavu vibracija i to treba uzeti u obzir prilikom kontrolne detekcije.

 

U zavisnosti od materijala cijevi osluškivanje se vrši:

 

 1. Lijevano željezo, daktil i ?eli?ne cijevi slušati svakih 120 do 180 m,
 2. AC cijevi maksimalno svakih 60 do 80 m,
 3. PVC i PEHD promjera 150 do 200 mm slušati svakih 30 m i
 4. PVC i PEHD promjera 250 mm i ve?ih slušati svakih 10 do 15 m.

 Precizno lociranje kvara

Drugi na?in je precizno lociranje kvarova, i ono se vrši samo poslije kontrole cjevovoda.   Precizno lociranje se vrši izme?u dva najbu?nija mjesta otkrivena kontrolom cjevovoda. Osluškivanje se vrši na tlu direktno iznad cjevovoda a ukoliko se cijev nalazi ispod mekanog terena potrebno je postaviti podlogu za mikrofon. Mjesto gdje je zvuk najja?i je mjesto ispod kojeg se nalazi kvar.

projekat sb005-2012 09 06-091646

 Situacije koje zahtijevaju pažljivu detekciju

 1. Ako se istraživanje sa geofonom izvodi duž distributivnog cjevovoda i površina je prekrivena sa razli?itim vrstama materijala (beton, asfalt, šljunak, zemlja, glina itd.) može do?i do poteško?a kod uspore?ivanja rezultata jer ove površine razli?iti provode zvuk. Pri ovakvoj vrsti detekcije curenja iskustvo operatora je jako bitan faktor,
 2. Ako je osluškivanje otežano zbog stalne buke, velike dubine na kojoj su cijevi položene, male koli?ine vode koja protje?e kroz cijevi potrebno je pažljivo izvršiti osluškivanje na svakom pristupa?nom mjestu. Rezultate osluškivanja treba unositi u tabeli i naknadno ih analizirati,
 3. Kod punjenja praznih cijevi vodom ukoliko do?e do stvaranja vazdušnih džepova, oni ?e prigušiti zvuk mogu?eg kvara i otežati njegovo otkrivanje,
 4. Vazduh koji izlazi može tako?er stvoriti zvuk sli?an zvuku curenja vode,
 5. Za detekciju na mekanom terenu na zemljani mikrofon se postavlja šipka ili šiljak . Ukoliko ovaj dio nije sastavni sio opreme,  isti se jednostavno može napraviti u tokarskoj radionici tako što se na metalnu plo?u uvrne šipka. ŠIPKA ZA DETEKCIJU NA MEKANIM POVRŠINAMA NIJE ISTO ŠTO I ŠTAPNI MIKROFON!!!
 6. U oknima sa više cijevi i ventila da bi sigurno potvrdili sa kojeg cjevovoda dolazi zvuk pažljivo zatvarati jedan po jedan ventil dok se zvuk ne smanji i ne eliminira što je potvrda da se kvar nalazi na neto zatvorenom cjevovodu,
 7. Ako voda istje?e kroz otvor u okolini koja je ve? ispunjena vodom potrebno je zatvoriti dotok vode, sa?ekati neko vrijeme da voda iz okoline cijevi ote?e a zatim  ponovo uspostaviti dotok vode i izvršiti detekciju.
 8. Kada se locira mjesto curenja odmah ga treba popraviti a zatim na cijevi dok još nije zatrpana izvršiti provjeru da li postoje curenja u blizini.

Mane geofona su što svaki proizvo?a? proizvodi geofon sa razli?itom osjetljivosti sondi i razli?itom zaštitom od pozadinskih zvukova. Zbog toga, ukoliko uz postoje?i geofon postoji potreba za kupovinu novog, najbolje je kupiti geofon istog proizvo?a?a jer samo tako se može biti siguran da ?e rukovalac geofon koristiti jednako uspješno ili još uspješnije nego pretho­dni.

Manu geofona predstavlja i to što su filtri za zaštitu od vanjskih zvukova gotovo uvijek beskorisni ukoliko se kvar nalazi ispod prometne saobra?ajnice, što je maksimalna dubina na kojoj se može otkriti kvar oko 2 metra, što je lociranje veoma otežano na mekom terenu i što je ?esto lociranje mogu?e izvršiti samo u no?nim satima. 


 

Korelatori

 

Korelator je visoko sofisticirani ure?aj za otkrivanje curenja u cjevovodima. Osnovni dijelo­vi su mu osnovna centralna jedinica sa procesorom, dvije sonde sa mikrofonima i punja?i baterija za svaku sondu i procesor. Sonde su obi?no ozna?ene sa slovima A i B ili sa razli?itim bojama. 

Priprema korelatora za detekciju

Korelator i svaka sonda imaju svoje baterijsko napajanje i prije upotrebe svaku od njij je potrebno napuniti.

Provjeriti ispravnost ure?aja na slijede?i na?in:

 1. Montirati antenu na ure?aj i odašilja?(e),
 2. Montirati kablove sa magnetnim mikrofonima na odašilja?(e),
 3. Postaviti odašilja?e na što je mogu?e ve?oj udaljenosti jedan od drugog na neki predmet napravljen od ?elika kao što je radijator, nekakva ru?ica ili sl. (ne zaboravi skinuti zaštitnu podlogu sa magneta na mikrofonu)
 4. Uklju?iti odašilja?e pritiskom na dugme ON/OFF,
 5. Postavi korelator na zgodno mjesto negdje u sredini sobe i uklju?i ga pritiskom na dugme ON/OFF,
 6. Uzmi slušalice korelatora (mogu se koristiti i slušalice sa geofona) i priklju?i je na svaki od predajnika. Ako je predajnik priklju?en na neku cijev trebali bi ?uti šištavi zvuk,
 7. Priklju?iti slušalice na korelator i u svakoj strani slušalica bi se trebao ?uti zvuk iz jednog od predajnika.

Ako se ?uju ovi zvuci korelator je ispravan i spreman za korištenje

Rad na terenu i podešavanje korelatora za rad

Da bi uop?e bilo mogu?e raditi sa korelatorom potrebno je dobro poznavati mrežu, odnosno potrebno je posjedovati ažurne mape sistema sa svim priklju?cima.

Ukoliko su svi podaci o cjevovodu poznati, sonde se postave na udaljenosti od najviše 150 m kod metalnih i ne više od 50 m kod plasti?nih cijevi, tako što se mikrofon sonde dovodi u kontakt sa cjevovodom preko postoje?ih hidranata ili ventila, a u procesor se unose osnovni podaci o cjevovodu.

U sve korelatore bez obzira na proizvo?a?a, godinu proizvodnje ili model se unose isti podaci a to su:

 1. Materijal cijevi,
 2. Dužina cijevi koja se ispituje. Za mjerenje dužine najbolje je koristiti mjerni to?ak. Prilikom mjerenja kod priklju?aka može se zanemariti vertikalna dužina cijevi. Kod hidrant treba dodati i vertikalne dužine,
 3. Promjer cijevi u mm. Ako u predloženim pre?nicima cijevi ne nalazi isti kao što je pre?nik cijevi na kojoj se vrši detekcija uzima se prvi ve?i pre?nik,

Preko centralne jedinice se aktiviraju istovremeno obadvije sonde i mjeri se vrijeme za koje ?e zvuk koji nastaje kao posljedica istjecanja vode iz cijevi, registrovati svaka od sondi.

Na osnovu korelacije ta dva podatka ure?aj odre?uje položaj kvara u cjevovodu na slijede?i na?in:

D         – predstavlja poznatu udaljenost izme?u dvije sonde.

L          – predstavlja udaljenost bliže sonde od mjesta kvara,

N         – je razlika udaljenosti dalje sonde od mjesta kvara u odnosu na udaljenost bliže sonde u odnosu na mjesto kvara.

Iz slike i navedenog se vidi da je:

D = N + L + L

za bliži (crveni senzor) dobiva se da je:

L = (D-N)/2

a za udaljeniji (plavi) senzor:

N + L = D - L

Razlika udaljenosti dvije sonde od mjesta kvara se može predstaviti i kao umnožak brzine zvu?nog signala (V) i razlike u vremenu (Td) pa je:

N = V x Td

i kada se ova formula uvrsti u prethodnu dobiva se da je za bliži crveni senzor:

L= ((D - (V x Td))/2

što predstavlja formulu po kojoj ?e procesor izvršiti obradu podataka sa dvije sonde.

Korelator je veoma skup ure?aj i veoma efikasan pod uslovom da sa njim rukuje lice koje je prošlo adekvatnu obuku, i posjeduje odre?eno iskustvo.

Za korelator nije bitna dubina na kojoj se cjevovod nalazi, niti mu smetaju vanjski zvuci te na jednoj dionici istovremeno može otkriti ve?i broj kvarova.

Kao rezultat mjerenja gubitaka korelatorom na centralnoj jedinici dobivamo udaljenost sondi od mjesta kvara, kao i grafi?ki prikaz iz kojeg se može i procijeniti o kakvom se kvaru radi.

Prilikom mjerenja sa korelatorom svaka korisna potrošnja vode ?e biti prikazana kao curenje stoga je neophodno poznavanje lokacije svakog priklju?ka, ali je isto tako mogu?e da se u toku mjerenja otkriju ilegalni priklju?ci ili kvarovi u cjevovodu koji i ne moraju biti uvijek u vidu pucanja cjevovoda, odnosno u cjevovodu se može nalaziti neko strano tijelo npr. kamen i da to korelator prikaže kao i curenje. S obzirom da kamenu sigurno nije mjesto u cjevovodu i ova  se pojava svakako možemo smatrati kvarom.

U grafi?kom prikazu kvar na cjevovodu izgleda ka veoma oštar vrh

 korelatorvrh

 

Da bi se sa što ve?om sigurnosti moglo odrediti mjesto kvara vrijeme korelacije na ure?aju treba odrediti što duže (3-5 minuta), kako bi se izbjegla greška koja nastaje u nepoznavanju da li je zabilježeni pik rezultat stalnog ili povremenog isticanja.

Na osnovu rezultata dobivenih mjerenjem korelatorom vrši se mjerenje udaljenosti od obje sonde te se izvodi dodatna kontrola na sumnjivoj mikro lokaciji uz pomo? geofona. Ako se geofonom kvar ne može potvrditi onda se prije nego se krene sa iskopom kvar treba potvrditi sa bar tri analize korelatorom u tri dana u razli?ito doba dana.

Korelatore proizvode razli?iti proizvo?a?i, ali je princip rada uvijek isti. 

korelatordg001-20121030