Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home IWA metod. Osnovni elementi
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
Osnovni elementi PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Septembar 2012 23:00

Osnovni elementi vodnog bilansa su:

Isporu?ena koli?ina vode u sistem

(engl. System Input Volume).

Predstavlja izmjerene ulazne koli?ine vode u sistem. U sistemima koje izvoze vodu u velikim koli?inama jako je bitno da se definišu koli?ine izvezene vode.  Isporu?ena voda = Ulazna voda – izvezena voda

  Autorizovana potrošnja:

(engl. Authorised consumption).

Koli?ina mjerene i nemjerene vode koja je potrošena kod registriranih potroša?a. Ova potrošnja može biti obra?una ili neobra?unata, a u oba slu?aja može biti mjerena ili nemjerena. Ovaj element vodnog bilansa tako?er sadrži koli?ine vode koje cure u potroša?kim instalacijama, kao i vlastitu tehni?ku potrošnju vode vodovoda (ispiranje cjevovoda i filtra i sl.),

  Oprihodovana voda

 (engl. Revenue Water).

Ovaj element predstavlja koli?inu vode koja je uspješno isporu?ena potroša?ima, i koja bi trebala da donese prihod u vodovodno preduze?e.

Neoprihodovana voda

(engl. Non Revenue Water, NRW).

Predstavlja koli?inu vode koja ostaje neobra?unata i samim tim ne donosi prihod za komunalno preduze?e. Izražava se kao razlika koli?ine isporu?ene i obra?unate vode ili kao zbir ukupnih gubitaka u mreži i neobra?unate autorizovane potrošnje. Prilikom definisanja terminologije, radna grupa koja je radila na njenoj izradi je preporu?ila da se izbjegava korištenje ranije korištenog termina „neobra?unata voda“ (engl. „Unnacounted for Water, UFW) zbog razli?ite interpretacije termina u raznim dijelovima svijeta.

Ukupni gubici

(engl. Water Losses)

Predstavljaju koli?inu vode izgubljene na putu od ta?ke isporuke do potroša?a. Izražava se kao razlika isporu?ene vode i autorizovane potrošnje, a sastoji se od stvarnih (fizi?kih) gubitaka (engl. Real Losses) i prividnih gubitaka (engl. Apparent losses po terminologiji IWA ili Commercial losses po termoinologiji WB).

Prividni gubici se sastoje od ilegalne potrošnje, grešaka u mjerenju i grešaka u obradi

Stvarni gubici se sastoje od curenja na svim cjevovodima, curenja na rezervoarima i curenja na priklju?cima.

Prividni i stvarni gubici ?e u ovoj knjizi naknadno biti detaljno razmatrani u posebnim poglavljima.

Gubici vode javljaju se  u svakom vodoopskrbnom sistemu u svijetu i odavno je prihva?ena ?injenica da se stvarni gubici vode ni u kom slu?aju ne mogu u potpunosti eliminirati.

Ipak, posljednjih godina je došlo je velikog porasta u znanju i razvoju tehnologije, što je osiguralo da se gubici mogu svesti i održati u ekonomski opravdavanim granicama.

Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), ?etiri klju?ne grupe faktora utje?u na veli?inu stvarnih gubitaka

  • Dostupnost vode, finansijskih i kadrovskih resursa,
  • Infrastrukturni uslovi ovisni o materijalima i vrijednostima pritiska, i politici obnove,
  • Politika kontrole curenja: aktivnost, percepcija i tehni?ka stru?nost i
  • Institucionalni odnos s obzirom na strukturu propisa i zakona.

 

Ova podjela dokazuje da pristup smanjenju gubitaka mora imati cjelovit pristup jer sama akcija detekcije curenja ne?e riješiti problem ako su infrastrukturni uslovi u isto vrijeme pogoršani, ili ?ak i ako su finansijska sredstva na raspolaganju, ona ne?e imati pozitivan u?inak osim ako vodovodno preduze?e  nema izgra?en pristup za upravljanje gubicima u mreži.