Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Septembar 2012 23:00

Odre?ivanjem Bilansa Vode može se izvriti prora?un pokazatelja uspješnosti vodovoda koji  samostalno ili u me?usobnim odnosima definišu vrijednost gubitaka vode.

  Ne-prihodovana voda kao zapremina

Definiše se u procentima u odnosu na koli?inu vode koja je isporu?ena u sistem na godišnjem nivou. Može se izra?unati vrlo jednostavno iz bilansa vode. Služi samo  kao financijski pokazatelj op?eg stanja.

 Ne-prihodovana voda kao trošak

Definiše se kao zapremina ne- prihodovane vode u odnosu na godišnje troškove upravljanja vodovodnim sistemom i uklju?uje razli?ite jedini?ne troškove za sve komponente ne-prihodovane vode.

  Prividni  gubitci/priklju?ku/dan

Definiše se kao zapremina svih prividnih gubitaka po potroša?kom priklju?ku po danu. Jako zna?ajan pokazatelj koji se mora izra?unati.

   Stvarni gubici kao procent

Definišu se u procentima u odnosu na koli?inu vode koja je isporu?ena u sistem. Pokazatelj su neu?inkovitosti korištenja vodnih resursa. Ovaj pokazatelj je neprikladan za procjenu efikasnosti distributivnih sistema.

 Stvarni gubici/priklju?ku/dan

Izražava se u litrama  po priklju?ku na dan. Jako dobar operativni pokazatelj sa definisanje ciljeva smanjenja stvarnih gubitaka vode.

  UARL – Neizbježni godišnji stvarni gubici

Ovaj indikator se u literaturi koju su izdale IWA i AWWA ozna?ava kao UARL (engl. Unavoidable Annual Real Losses) i definiše se kao teoretska referentna vrijednost koja  predstavlja najnižu mogu?u tehni?ku granicu curenja vode iz cjevovoda, a koju je mogu?e posti?i korištenjem najboljih svjetskih tehnologija dostupnim u današnje vrijeme.

Ne preporu?uje se da vodovodi nastoje smanjiti vrijednost ovog pokazatelja osim u slu?ajevima kada je cijena vode enormno visoka.

Ovaj indikator je jedan od dva klju?na indikatora za prora?un „ILI“ indeksa - indeksa infrastrukturnih curenja (ILI – engl. Infrastructure Leakage Index).

UARL se izra?unava po formuli:

 UARL= (18 x Lm + 0,8 Nc + 25 x Lp) x P     (l/dan)

Gdje je:

Lm – Dužina cjevovoda u mreži (km)

Nc – Ukupni broj priklju?aka u sistemu,

Lp – Ukupna dužina priklju?nih cijevi koje prolaze kroz privatne posjede,

P – Prosje?na vrijednost pritiska u sistemu (mVs).

CARL – Aktualni stvarni gubici na godišnjem nivou

CARL (engl. Current Annual Real Losses), predstavlja zapreminu vode koja se izgubi kroz sve vrste fizi?kih kvarova na sistemu, bilo da je rije? o otkrivenim ili neotkrivenim kvarovima ili pak greškama operatora  (npr. Preljevi na rezervoarima). Omjer CARL/UARL definiše vrijednost Infrastrukturnog indeksa curenja (ILI)

 ILI – Infrastrukturni indeks curenja

ILI ( engl. Infrastructure Leakage Index) je pokazatelj koji definira kvalitetu upravljanja vodovodnim sistemom (održavanje, popravke, rehabilitacija), za kontrolu stvarnih gubitaka (curenja). Matemati?ki predstavlja omjer izme?u aktualnih stvarnih gubitaka na godišnjem nivou (CARL) i neizbježnih godišnjih stvarnih gubitaka (UARL).

Nizak “ILI” pokazuje da je vodovod uspio curenja u svojoj mreži spustiti  prema razini UARL-a, ili do teoretskog donjeg limita koji se može posti?i.

Kako je „ILI“ bez-dimenzionalni indikator, on je vode?i pokazatelj za benchmarking curenja u vodovodnim sistem za korištenje u komparaciji vodovoda iz razli?itih dijelova svijeta.

PIFoto: Prora?un indikatora uspješnosti pomo?u software-skog alata: CalcuLEAKator (autor ?evad Koldžo)