Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home Stvarni gub. Vrste stvarnih gubitaka
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
Vrste stvarnih (fizi?kih) gubitaka PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Septembar 2012 23:00

Stvarni gubici (engl. Real Losses) kod nas se ?esto nazivaju i fizi?kim gubicima, predstavljaju koli?inu vode koja u odre?enom vremenu  iscuri kroz sve vrste pukotina, otvora ili preljeva. Klasifikacija ove vrste gubitaka se vrši prema poziciji nastanka unutar vodovodne mreže i prema veli?ini i vremenu trajanja kvara.

   Podjela stvarnih gubitaka na osnovu mjesta nastanka i vremena trajanja

Postoje generalno tri pozicije nastanka stvarnih gubitaka na osnovu kojih se vrši podjela a to su:

  • Curenja na transportnim i distributivnim cjevovodima, nastaju uslijed vanjskih i unutarnjih faktora i naj?eš?e se pojavljuju na cijevima, uslijed raznih vanjskih utjecaja ili korozije, na spojevima uslijed ošte?enja na brtvi ili diskonekcije, i na ventilima i ostalim fitinzima uslijed nekvalitetne ugradnje ili lošeg održavanja. Ovi kvarovi obi?no imaju kratko vrijeme trajanja a po pitanju veli?ine isticanja mogu biti srednji do veliki kvarovi
real losses002-2012 09 05-153625

  • Curenja na priklju?nim cjevovodima, do potroša?kih vodomjera. U sistemu se obi?no nalazi najve?i broj ovakvih kvarova, jer  spojevi i fitinzi su vrlo ?esto neadekvatnog kvaliteta ili su nepravilno ugra?eni. Na ovim mjestima kvarovi obi?no imaju mala curenja, a vrijeme trajanja je obi?no dugo.
real losses003-2012 09 05-153625

  • Curenja i prelivi iz rezervoara, nastaju zbog loše kontrole nivoa i ne izbalansiranosti sistema. Tako?er do curenja može do?i i uslijed nastanka pukotina u zidanim i betonskim zidovima rezervoara. Gubici koji nastaju na ovim mjestima su obi?no veliki i mada ih je jako lako otkriti, iz razloga što za njihovo otklanjanje treba izdvojiti zna?ajna materijalna sredstva, naj?eš?e imaju dugo vrijeme trajanja.
real losses001-2012 09 05-153624
  
Podjela stvarnih gubitaka na osnovu vrijednosti isticanja 

Prema ovoj podjeli curenja se klasificiraju u tri vrste:

  • Vidljiva curenja,   nastaju na distributivnim i transportnim cjevovodima. Kojom ?e se brzinom ova curenja pojaviti na površini ovisi od osobina okolnog medija (tla), pritiska u mreži i veli?ine samog curenja. Za njihovo otkrivanje nije potrebno koristiti nikakvu opremu. Obi?no ih prijave stanovnici pa se još zovu i "Prijavljena curenja"
emin001-2012 09 05-190909

  • Podzemna curenja, ova curenja imaju vrijednost isticanja ve?u od 0,07 l/s uz pritisak od 5 bara.  Prisustvo ovih curenja se otkriva zonskim mjerenjima gubitaka, a za njihovo otkrivanje se mora koristiti posebna oprema. Ova curenja do tog momenta ostaju neotkrivena i zbog toga se još zovu i "Neprijavljena curenja".
kvarovi001-2012 09 05-190159

  • Prikrivena curenja  se pojavljuju na spojevima cijevi i manji su od 0,07 l/s pri pritisku od 5 bara. Ova curenja se ne mogu otkriti ni uz pomo? opreme za detekciju curenja, i njihovo vrijeme trajanja je veoma dugo, a pronalaze se i otklanjaju tek kada se izvrši rekonstrukcija cjevovoda.
kvarovi002-2012 09 05-190200

Za razliku od prividnih (komercijalnih) gubitaka koji se mogu otkloniti u potpunosti, stvarni kvarovi se nikada ne mogu eliminirati u cijelosti i jedan dio njih je uvijek prisutan u svakome sistemu. IWA strategija smanjenja gubitaka je definisala pojam „Neizbježni stvarni gubici na godišnjem nivou“ (engl. Unnavoidable Anual Real Losses, UARL)  UARL (m3/god) predstavlja vrijednost curenja u vodovodnom sistemu koja se ne može izbje?i ?ak i ako se koriste najbolji materijalu uz primjenu najboljih tehnologija. Razlika izme?u „Stvarnih gubitaka na godišnjem nivou“ (engl. Curren Annual Real Losses. CARL) i UARL-a predstavlja vrijednost kvarova koje je mogu?e prona?i i otkloniti.

 Stvarni gubici moraju biti vrednovani po proizvodnoj cijeni vode ili po nabavnoj cijeni, ako se voda kupuje.

U razvijenim zemljama stvarni gubici predstavljaju glavninu ukupnih gubitaka, dok u zemljama u razvoju zbog velike ilegalne potrošnje, lošeg mjerenja i grešaka u obra?unu, naj?eš?e prividni gubici imaju ve?i utjecaj na ukupne gubitke od stvarnih gubitaka.