Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home Stvarni gub. Determinacija curenja
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
Determinacija vrijednosti curenja PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Septembar 2012 23:00

Kao dio detekcije i popravke kvarovi trebaju biti detrminisani prema koli?ini vode koja se kroz njih gubi.

Postoje dvije empirijske i jedna matemati?ka metoda kojom se odre?uje vrijednost kvara.

 Odre?ivanje vrijednosti kvara korištenjem posude poznate zapremine i štoperice

Ovo je najjednostavnija metoda za odre?ivanje vrijednosti kvara.

Posuda poznate zapremine se puni vodom odre?eno vrijeme i na osnovu toga se ra?una protok vode kroz otvor kvara. Ukoliko je kvar manji posuda se drži jednu minutu i dobija se vrijednost kvara izražena u l/min.

Ako se posuda mora držati kra?e vrijeme onda se prora?un vrši prema slijede?oj tabeli:

Vrijeme u sekundama

6

10

15

30

Pomnožiti zapreminu posude u litrima sa:

10

6

4

2

Tabela . Koeficijent za množenje zapremine posude poznate zapremine kod odre?ivanja vrijednosti kvara

Dobivena vrijednost predstavlja vrijednost kvara izražena u l/min.


Odre?ivanje vrijednosti kvara korištenjem crijeva i vodomjera

Ova metoda zahtjeva izvjesne intervencije na cjevovodu. U radionici vodovoda se napravi priru?ni alat koji se sastoji od priklju?nog sedla na koje je povezano crijevo i vodomjer.

Vrijednost kvara se jednostavno o?itava na vodomjeru. Ovo je najprecizniji na?in odre?ivanja vrijednosti kvara i posebno je pogodna za vodovode koji ?esto imaju kvarove na istom vrsti cjevovoda.


  Odre?ivanje vrijednosti kvara primjenom Greeley-eve formule

Za prora?un ovom metodom potrebno je poznavati podatke i pritisku u sistemu i o površini popre?nog presjeka i obliku otvora kroz koji voda isti?e. Popre?ni presjek se naj?eš?e ne može ta?no izmjeriti te ga je potrebno procijeniti.

Prema Greeley-u isticanje se ra?una formulom:

 Qh= 67,947 x A x P1/2 

 

 

 Gdje je :

Qkv- Isticanje kroz otvor u l/min,

A – površina popre?nog presjeka otvora isticanja izražen u cm2 ,

P – Pritisak u mreži na mjestu isticanja izražen u barima

Za kvarove koji se pojavljuju na spojevima i na zaptivkama ventila i slavina gornja formula se množi sa koeficijentom 0,8.

U slijede?e dvije tabele su prikazane vrijednosti gubitaka kroz razli?ite popre?ne presjeke u zavisnosti od pritiska i vrijednost kvarova iz kojih voda isti?e kap po kap.

 Za kvarove koji se pojavljuju na spojevima i na zaptivkama ventila i slavina gornja formula se množi sa koeficijentom 0,8.

 U slijede?e dvije tabele su prikazane vrijednosti gubitaka kroz razli?ite popre?ne presjeke u zavisnosti od pritiska i vrijednost kvarova iz kojih voda isti?e kap po kap.

table drops Tabela . Koli?ine vode koje isti?u kroz otvore pri razli?itima vrijednostima pritiska

Broja kapi u sekundi

l/min

l/dan

m3/god

1

0,023

32,71

11,94

2

0,045

65,42

23,88

3

0,068

98,13

35,82

4

0,091

130,84

47,76

5

0,114

163,56

59,70

Tabela . Odnos broja kapi i vrijednosti kvara